DOMENII DE ATESTARE

conform Legii 292/2018 si OMMAP 1134/2020


1. Agricultură, silvicultură şi acvacultură
   a) proiecte privind restructurarea proprietăţilor funciare rurale;
   b) proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv;
   c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări;
   d) împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaţiei terenului;
   e) instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă,
   f) crescătorii pentru piscicultură intensivă;
   g) recuperarea terenurilor din mare.
   h) instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor
2.Industria extractivă
   a) extractia petrolului si a gazelor naturale in scopuri comericiale
   b) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei,
   c) exploatări miniere subterane;
   d) extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină;
   e) foraje de adâncime, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului, în special:
    1.foraje geotermale;
    2.foraje pentru depozitarea deşeurilor nucleare;
    3.foraje pentru alimentarea cu apă;
   f) instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui, petrolului, gazelor naturale şi minereurilor, precum şi a şisturilor bituminoase
   g) instalaţii pentru extracţia azbestului
3. Industria energetică
   a) termocentrale şi alte instalaţii de ardere
   b) construirea liniilor aeriene de tensiune electrică
   c) instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic;
   d) instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde;
   e) stocarea la suprafaţă a gazelor naturale;
   f) stocarea subterană a gazelor combustibile;
   g) stocarea geologică a dioxidului de carbon,
   h) stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili;
   i) brichetarea industrială a cărbunelui/huilei şi lignitului;
   j) instalaţii pentru prelucrarea şi stocarea deşeurilor radioactive
   k) instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice:
   l) instalaţii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene - parcuri eoliene;
   m) instalaţii de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice
4. Energia nucleară
   a) Centrale nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare
   b) Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat
   c) Instalaţii destinate:
    1. producerii sau îmbogăţirii combustibilului nuclear;
    2. tratării combustibilului nuclear iradiat sau tratării deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;
    3. depozitării finale a combustibilului nuclear iradiat;
5. Producerea şi prelucrarea metalelor
   a) instalaţii pentru producerea fontei sau oţelului prin fuziune primară sau secundară, inclusiv turnare continuă;
   b) instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase:
    1. laminoare la cald;
    2. forjerii cu ciocane;
    3. acoperiri metalice de protecţie prin topire;
   c) topitorii de metale feroase;
   d) instalaţii pentru topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu excepţia metalelor preţioase, inclusiv a produselor recuperate - rafinare, turnare în forme etc.;
   e) instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice;
   f) fabricarea şi asamblarea de autovehicule şi fabricarea motoarelor pentru autovehicule;
   h) instalaţii pentru construcţia şi repararea aeronavelor;
   g) fabricarea materialelor feroviare;
   i) forjare la cald prin explozie;
   j) instalaţii pentru coacerea şi sinterizarea minereurilor metalice. instalaţii destinate producerii
   k) metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice
6. Industria mineralelor
   a) cuptoare de cocs - distilarea uscată a cărbunelui:
   b) instalaţii pentru fabricarea cimentului;
   c) instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor din azbest;
   d) instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă;
   e) instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv producţia fibrelor minerale;
   f) fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor, gresiilor ceramice sau porţelanului.
7. Industria chimică
   a) rafinării de ţiţei, cu excepţia celor care produc numai lubrifianţi din ţiţei, şi instalaţii de gazeificare şi lichefiere
   b) instalaţii chimice integrate, cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor la scară industrială folosind procese de conversie chimică, în care mai multe unităţi alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă şi sunt destinate pentru:
    1. producerea substanţelor chimice organice de bază;
    2. producerea substanţelor chimice anorganice de bază;
    3. producerea îngrăşămintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu - îngrăşăminte simple sau compuse;
    4. obţinerea produselor de bază pentru protecţia plantelor şi a biocidelor;
    5. obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice;
    6. producerea explozibililor.
   c) Instalaţii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice
8. Industria alimentară
   a) fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale;
   b) ambalarea şi conservarea produselor animale şi vegetale;
   c) fabricarea produselor lactate;
   d) fabricarea malţului şi a băuturilor alcoolice;
   e) fabricarea produselor de cofetărie şi a siropului;
   f) abatoare;
   g) instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului;
   h) fabrici de făină şi ulei de peşte;
   i) fabrici de zahăr.
9. Industria textilă, a pielăriei, a lemnului şi hârtiei

Instalaţii industriale pentru:

   a) producerea celulozei din cherestea sau alte materiale fibroase similare;
   b) producerea hârtiei şi a cartonului,
   c) instalaţii pentru pretratarea - operaţii ca spălare, înălbire, mercerizare - sau vopsirea fibrelor ori textilelor;
   d) instalaţii pentru tăbăcirea pieilor şi blănurilor;
   e) instalaţii de producere şi prelucrare a celulozei.
10. Industria cauciucului, fabricarea şi tratarea produselor pe bază de elastomeri

11. Infrastructura
   a) de transport (aerian, rutier, feroviar, naval - inclusiv porturi)
    1. construirea de linii pentru traficul feroviar şi a aeroporturilor
    2. construirea de autostrăzi şi de drumuri expres
    3. construirea drumurilor noi şi/sau lărgirea unui drum existent
    4. căi navigabile interioare şi porturi fluviale
    5. porturi comerciale, cheiuri pentru încărcare şi descărcare legate de uscat şi porturi exterioare
    6. linii de tramvai, căi ferate subterane şi de suprafaţă, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane
    7. conducte pentru transportul gazelor, al petrolului, al substanţelor chimice şi pentru transportul fluxurilor de CO2, în scopul stocării geologice, inclusiv staţiile auxiliare conexe
    8. instalaţii de transbordare intermodală şi a terminalelor intermodale
   b) gestionarea deşeurilor;
    1. depozite de deşeuri periculoase sau instalaţii pentru eliminarea deşeurilor periculoase prin incinerare ori tratare chimică
    2. instalaţii pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase prin incinerare ori tratare chimică, depozite de deseuri nepericuloase
   c) gospodărirea apelor
    1. sisteme de captare a apelor subterane sau sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului
    2. lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine hidrografice
    3. staţii pentru epurarea apelor uzate
    4. baraje şi alte instalaţii proiectate să reţină sau să stocheze permanent apa
    5. instalaţii de apeducte de lungime mare
    6. lucrări pentru combaterea eroziunii costiere şi lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrări de apărare marină, exclusiv întreţinerea şi reconstrucţia unor astfel de lucrări;
    7. instalaţii de extracţie a apei subterane şi de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană,
    8. lucrări de canalizare şi lucrări împotriva inundaţiilor;
12. Turism şi agrement
   a) pârtii de schi, teleschiuri, telecabine şi amenajările aferente;
   b) porturi de agrement;
   c) sate de vacanţă şi complexuri hoteliere în afara zonelor urbane şi amenajările aferente;
   d) campinguri permanente şi campinguri de rulote;
   e) parcuri de distracţii.
13. Alte domenii
   a) Telecomunicaţii;
   b) Alte domenii
    1. piste permanente de curse şi testare a vehiculelor cu motor;
    2. instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 din Legea 292/2018;
    3. staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 din Legea 292/2018;
    4. amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare;
    5. depozite de fier vechi, de vehicule scoase din uz, inclusiv de deşeuri provenite de la vehicule scoase din uz;
    6. bancuri de probă pentru motoare, turbine sau reactoare;
    7. instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale;
    8. instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive;
    9. centre de ecarisaj.
    10. proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;
    11. proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;