BIBLIOGRAFIE GENERALA

atestare experti elaboratori de studii de mediuRaport de evaluare a impactului asupra mediului – RIM

 • Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 • ORDIN. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte
 • Alte acte legislative si tehnice - http://www.anpm.ro/cadru-legislativ8


 • Raport de amplasament/Raport privind situatia de referinta – RA/RSR

 • Legea 278/2013 privind emisiile industriale IED
 • Ordinul MAPAM nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului Tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
 • Ordinul MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu
 • - Ordinul MAPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului
 • Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situația de referință prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (2014/C 136/03)
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01)&from=RO
 • Concluzii BAT si documente BREF/BAT in functie de domeniul pentru care se aplica https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference


 • Raport de mediu – RM

 • Hotararea 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare
 • ORDIN nr. 117 / 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
 • Hotararea de Guvern nr. 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice
 • Ghiduri ale Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN)


 • Raport de securitate – RS

 • Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase
 • Ordinul 1175/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
 • ORDIN Nr. 156/2017 din 11 decembrie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
 • HG 93/2019 înființarea și funcționarea Registrului național al riscurilor pentru sănătate în relație cu factorii de mediu
 • Ordin 99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism
 • ORDIN nr. 3.710/1.212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism
 • Ghid - Aplicarea prevederilor Ordinului cu numărul 3710/1212/99 din 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism


 • Bilant de mediu – BM

 • Ordinul MAPM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu
 • Ordinul MAPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului


 • Studiu de evaluare adecvata – EA

 • Ordinul MMAP nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • Ordinul MMAP nr. 1679/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes;
 • Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare


 • Evaluarea si Gestionarea Calitatii Aerului – EGCA

 • Legea-104/2011 privind calitatea aerului inconjurator
 • Hotarirea Guvernului 806/2016 privind modificarea unor anexe din Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator
 • Hotararea 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului


 • Evaluarea si Gestionarea Zgomotului Ambiental - EGZA

 • Legea 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant


 • Evaluarea si Gestionarea Schimbarilor Climatice – EGSC

  ATENTIE: Ca urmare a notificarii Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, bibliografia aferenta Evaluarii si Gestionarii Schimbarilor Climatice a fost modificata.

 • COMUNICAREA COMISIEI EUROPENE - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 (2021/C 373/01)


 • Monitorizarea Biodiversitatii - MB

 • Ordinul 3351/28.12.2023 pentru aprobarea Ghidului privind protocoalele si metodologiile unitare de monitorizare a starii de conservare a speciilor de interes comunitar
 • „Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din Romania”,
 • „Ghid sintentic de monitorizare pentru speciile marine şi habitatele costiere şi marine de interes comunitar din Romania”,
 • „Ghid sintentic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar (sărături, dune continentale, pajiști, apă dulce) din România”
 • „Ghid sintentic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: tufărișuri, turbării și mlaștini, stâncării, păduri”,
 • „Ghid sintentic de monitorizare pentru speciile de amfibieni și reptile de interes comunitar din Romania”,
 • „Ghid sintentic de monitorizare a peșterilor și speciilor de lilieci de interes comunitar din Romania”,
 • „Ghid sintentic de monitorizare pentru speciile de mamifere de interes comunitar din România”,
 • „Ghid sintentic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din România”,
 • „Ghid sintentic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România”. Consultare la https://www.ibiol.ro/posmediu/rezultate.htm
 • Ghid monitorizare pasari Consultare la https://monitorizareapasarilor.cndd.ro/ghid_monitorizare.html