CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ

a experţilor de mediu atestațiPreambul

1. Codul de etică profesională a experţilor de mediu atestați de Asociaţia Română de Mediu, denumit în continuare Codul, cuprinde reguli de etică profesională si morală, obligatorii pentru experţii atestaţi, membrii Asociaţiei Române de Mediu, membrii Comisiei de atestare şi Secretariatul său.

2. Codul prevede sancţiunile aplicabile experţilor atestaţi, membrilor Asociaţiei Române de Mediu, membrilor Comisiei de atestare şi Secretariatul său şi procedura de sancţionare in cazul incălcării acestor reguli.

3. Codul este elaborat in conformitate cu prevederile Anexei 2 la Ordinul nr. 1134 din 20 mai 2020 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu , a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare

4. Comisia de etică şi arbitraj are in competenţă :

a) analizarea contestaţiilor formulate impotriva deciziilor Comisiei de atestare cu privire la procesul de atestare şi emiterea de hotărari cuprinzand recomandări;

b) verificarea respectării Codului de etică de către experţii atestaţi, membrii Asociaţiei Române de Mediu, membrii Comisiei de atestare şi Secretariatul său şi emiterea de hotărari cuprinzand recomandări inaintate Comisiei de atestare.

5. Experţii care au obţinut atestarea competenţelor vor primi certificatul de atestare şi vor putea să-şi exercite activitatea profesională sub condiţia de a depune o declaraţie prin care işi exprimă angajamentul de a respecta Codul de etică profesională şi a se supune deciziilor Comisiei de atestare.

I. Principii ale eticii profesionale

Art. 1

1.1. In exercitarea profesiei, expertul atestat trebuie sa respecte in intreaga sa activitate următoarele principii :

   a) Principiul independentei profesionale;
   b) Principiul respectarii legii;
   c) Principiul respectarii confidentialitatii;
   d) Principiul evitarii conflictelor de interese;
   e) Principiul competentei profesionale şi pregătirii continue;
   f) Principiul colaborarii oneste cu ceilalţi experti atestati.

I.1. Principiul independentei profesionale

Art. 2

2.1. Expertul isi desfasoara activitatea independent de interesele nelegitime personale sau ale unor terţi, ori de posibile influente exercitate asupra sa;

2.2. Expertul atestat elaboreaza studiile si formuleaza concluzii doar in baza regulilor profesionale, a propriei experienţe si competentei detinute.

I.2. Principiul respectarii legii

Art. 3

3.1. Expertul atestat isi desfasoara activitatea in limitele prevederilor legale aplicabile si reglementarilor tehnice si profesionale;

3.2. Expertul atestat este obligat să-şi actualizeze in permanenţă informaţiile cu noutatile legislative si tehnice din domeniu;

3.3. Expertul atestat va face cunoscute, in cadrul activităţilor profesionale, toate elementele, care, dacă ar rămâne necunoscute, ar putea distorsiona concluziile studiilor realizate.


I.3. Principiul respectarii confidentialitatii

Art. 4.

4.1. Expertul atestat utilizeaza cu prudenţă informaţiile confidenţiale ori cu regim secret, în conformitate cu prevederile legale;

4.2. In desfasurarea activitatii, expertul pastreaza confidentialitatea asupra conţinutului raporturilor in care se află cu beneficiarul studiului;

4.3. Expertul atestat poate face publice date confidentiale cu acceptul beneficiarului studiului sau cand legislatia o impune.


I.4. Principiul evitarii conflictelor de interese

Art. 5

5.1. Expertul contracteaza doar studiile solicitate de beneficiari/clienti pentru care nu a efectuat si proiectul tehnic;

5.2. Expertul nu poate contracta servicii de elaborare a studiilor pentru beneficiarii/clientii la care acesta sau rudele de gradul I au statutul de asociat/actionar sau administrator;

5.3. Expertul atestat va evita orice potenţial conflict de interese rezultat din contractarea de servicii de consultanţă atât în relaţia cu beneficiarii, autoritaţile de mediu cat si cu alte entităţi;

5.4. Daca pe parcursul elaborarii studiului apare un conflict de interese, expertul va actiona in directia eliminarii acestuia sau va renunta la continuarea prestatiei respective.

5.5. Expertul atestat va depune la autoritatea de mediu, alaturi de studiul elaborat supus avizarii/aprobarii, o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu se afla intr-unul din cazurile de conflict de interese


I.5. Principiul competentei profesionale

Art. 6

6.1. Expertul se va angaja in elaborarea studiilor in limitele competentelor si daca apreciază că pot fi efectuate la cel mai inalt nivel profesional;

6.2. Expertul se asigura ca informatiile utilizate provin din observatiile sale personale din teren, din surse autorizate şi responsabile, sunt suficiente si conforme cu cerinţele cunostinţelor stiintifice si tehnice actuale;

6.3. Concluziile studiilor realizate trebuie sa fie bazate pe o evaluare profesionala obiectiva, impartiala, relevanta si responsabila;

6.4. Expertul atestat este obligat să isi perfectioneze continuu cunostintele profesionale in scopul mentinerii standardelor de competenta si calităţii serviciilor oferite.


I.6. Principiul colaborarii oneste cu alti experti atestati

Art. 7

7.1. Expertul atestat colaboreaza cu alti experti daca complexitatea studiilor necesita acest lucru;

7.2. Intre membrii echipei de elaborare a studiilor se instituie relatii de sustinere si informare reciproca in scopul atingerii obiectivului comun;

7.3. Expertul atestat promoveaza o relatie onesta si de respect reciproc cu specialistii care lucreaza in acelasi domeniu.


II. Relatia cu autoritatile de mediu

Art. 8

8.1. Pe parcursul elaborarii studiilor, expertul atestat va practica o relatie de colaborare, informare si consultare permanenta cu autoritatile de mediu;

8.2. Divergentele aparute in relatia cu autoritatile de mediu se prezinta si se mediaza de Comisia de Etica si Arbitraj, cu acceptul ambelor parti;

8.3. Autoritatile de mediu pot sesiza Comisia de etica si arbitraj in legatura cu abaterile expertului atestat de la prevederile Codului.


III. Incompatibilitati si interdictii

Art. 9

9.1. Expertul are obligaţia să inlăture orice conflicte de interese, potenţiale sau actuale, rezultate din relatia beneficiar – elaborator studiu;

9.2. Este interzisa desfasurarea activitatii de elaborare a studiilor cu incălcarea tipului/domeniului inscris in certificatul de atestare;

9.3. Expertul nu desfasoara activitati de elaborare a studiilor in perioada in care certificatul de atestare a fost suspendat;

9.4. Expertul atestat nu desfasoara activitati de elaborare a studiilor daca certificatul de atestare a fost anulat.


IV. Raspunderea expertilor privind nerespectarea prevederilor Codului de Etica

Art. 10

10.1. Incălcarea prevederilor Codului se verifică de Comisia de Etică si Arbitraj, care prezinta recomandări Comisiei de atestare.

10.2. Comisia de Etica si Arbitraj este alcătuită din presedinte si 4 membri desemnaţi de Consiliul director al Asociatiei Romane de Mediu pentru un mandat de 3 ani. Componenta nominala a Comisiei se publica pe situl dedicat registrului.

10.3. Comisia de Etica si Arbitraj este competentă să soluționeze cauzele în prezența a cel puțin 3 membri. Prezenta Presedintelui este obligatorie. In absenta sa, Presedintele desemneaza ca loctiitor pe unul din membrii Comisiei. Hotărarile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

10.4. Secretariatul Comisiei de Etica si Arbitraj realizează munca administrativă și asigură dactilografierea computerizată a hotărârilor pronunțate. Secretariatul asigură arhivarea dosarelor. Hotărarile pronunțate și actele dosarului vor fi păstrate pentru un termen de cinci ani. Termenul de mai sus curge începând cu data la care cauza dedusă judecății a fost soluționată printr-o decizie definitivă.


Art. 11

11.1. Membrii Comisiei de Etica si Arbitraj sunt independenți și se supun regulilor care le reglementează activitatea.

11.2. La deliberările Comisiei de Etica si Arbitraj pot participa doar membrii săi, precum și secretarul acesteia. Prezența oricărei alte persoane, cu excepția celor arătate mai sus este strict interzisă.

11.3. Membrii Comisiei de atestare nu pot fi membri ai Comisiei de Etica si Arbitraj

11.4. Un membru al Comisiei de Etica si Arbitraj nu își poate exercita funcția dacă are un interes personal și/sau direct ori indirect în cauză. În această situație, el trebuie să arate în timp util, motivele pentru care înțelege să se abțină de la soluţionarea cauzei.

11.5. Persoana cercetată poate recuza un membru al Comisiei de Etică si Arbitraj dacă există dubii cu privire la independența și imparțialitatea acestuia. Cererea de recuzare trebuie formulată sub sancțiunea decăderii în termen de cel mult 24 de ore de la aflarea motivelor de recuzare. Aceasta trebuie motivată și însoțită, dacă este posibil, de probe. Dacă membrul împotriva căruia s-a formulat cererea de recuzare nu înțelege să se abțină, Comisia de Etica si Arbitraj va soluționa cererea de recuzare, în compunerea instanței neintrând persoana recuzată.

11.6. Sub sancțiunea respingerii cererii ca inadmisibilă, nu se poate recuza mai mult de un membru al Comisiei de Etică si Arbitraj .

11.7. Membrii Comisiei de Etica si Arbitraj trebuie să asigure confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor care le-au fost dezvăluite în cursul exercitării mandatului lor.

11.8. Conținutul hotărârilor comunicate părților poate fi făcut public. Orice document aflat la dosarul cauzei poate fi făcut public numai cu acordul părții/părților implicate.


Art. 12

12.1. În vederea aflării adevărului, Comisia de Etica si Arbitraj va lămuri cauza sub toate aspectele, pe bază de probe.

12.2. Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea situaţiei supusă cercetării.

12.3. Probele nu au o valoare dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de către Comisia de Etica si Arbitraj, în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului. Se va ține cont de atitudinea părților în cursul desfășurării procedurii, precum și de modul în care acestea colaborează cu Comisia de Etica si Arbitraj pentru aflarea adevărului.

12.4. Părțile pot fi asistate de avocați şi consilieri juridici.


Art. 13

13.1. Sesizarea Comisiei de Etica si Arbitraj in materia răspunderii pentru nerespectarea prevederilor Codului de Etica poate fi realizată de către orice persoană interesată sau din oficiu.

13.2. Citarea persoanelor cercetate se face cu cel puţin 24 de ore înaintea datei la care va avea loc şedinţa Comisiei de Etica si Arbitraj , la domiciliul/adresa de email indicate in dosarul de atestare, avand obligaţia de a actualiza aceste date ori de cate ori se schimbă.

13.3. Partea regulamentar citată cu privire la un termen sau prezenta la termen nu va mai fi citată în tot cursul judecării cauzei, urmând a se considera că are termen în cunoştinţă.

13.4. În cazul în care comunicarea actelor de procedură sau a hotărârilor nu poate fi făcută conform art. 13.2, Secretariatul Comisiei de Etica si Arbitraj va putea efectua actele de procedură prin afișarea pe site-ul oficial al Registrului expertilor atestati www.regexp.ro . Comunicarea pe site-ul oficial al ARM are valoare de comunicare oficială pentru toate părțile interesate, termenele regulamentare urmând a fi calculate de la afișare.

13.5. Părțile sunt obligate să colaboreze cu Comisia de Etica si Arbitraj în vederea stabilirii adevărului. În mod special, părțile sunt obligate să pună la dispoziția Comisiei de Etica si Arbitraj toate datele sau informațiile pe care aceasta le solicită, în termenul fixat. Dacă părțile nu vor și/sau vor ignora termenele fixate, Comisia de Etica si Arbitraj va pronunța o hotărâre având în vedere doar probele aflate la dosarul cauzei.


Art. 14

14.1. Comisia de Etica si Arbitraj va pronunța o hotărâre pe baza probelor aflate la dosarul cauzei. În cursul analizarii cauzei, va putea convoca partea/părțile sau alte persoane la audieri.

14.2. Decizia este luată cu votul majorității simple a celor prezenți. Fiecare membru al Comisiei de Etica si Arbitraj este obligat să voteze. În caz de egalitate, votul Președintelui Comisiei este decisiv.

14.3. Hotărarea Comisiei de Etica si Arbitraj va cuprinde concluziile cercetării realizată şi recomandarea cu privire la soluţionarea contestaţiei privind procesul de atestare ori sancţionarea persoanei cercetate, după caz.

14.4. Hotărarea, impreună cu dosarul cauzei, vor fi inaintate către Comisia de atestare, in vederea adoptării unei decizii.


Art. 15

15.1. Sanctiunile care pot fi recomandate prin hotărarea Comisiei de Etica si Arbitraj, sunt urmatoarele:

a. avertisment verbal;

b. avertisment scris;

c. suspendarea Certificatului de atestare;

d. anularea Certificatului de atestare;

15.2. Pentru individualizarea sancţiunii se ţine seama de circumstanţele în care a fost săvârşită abaterea, de consecințele sale și de persoana cercetată.

15.3. Sanctiunile se publica la sectiunea Mentiuni din Registrul expertilor existent pe pagina de internet dedicate.


Art. 16

16.1. Prezentul cod se aplica si expertilor atestati, rezidenti UE sau SEE;

16.2. Prevederile prezentului Cod se coroboreaza cu cele cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Etica si Arbitra


Prezentul document a fost aprobat de Consiliul director in sedinta din data de 12 Noiembrie 2020 si intra in vigoare la 5 zile dupa publicarea pe site.