REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Registrului experților de mediu al Asociației Române de Mediu

I. Considerații generale

Prezentul Regulament reglementează modul de organizare şi funcţionare a Registrului experţilor de mediu al Asociaţiei Române de Mediu, denumit în continuare Registru, precum şi procedura de certificare a experților care este un proces voluntar ce nu are în prezent reflectare în Codul Ocupațiilor din România (COR).

În sensul prezentului Regulament, expertul este denumirea generică atribuită persoanei care deţine cunoştinţe aprofundate ştiinţifice şi tehnice în domeniul protecţiei mediului şi are competenţe recunoscute de Asociaţia Română de Mediu în elaborarea diferitelor tipuri de studii de specialitate.

Procedura de certificare este elaborată și condusă astfel încât să asigure o evaluare obiectivă a competențelor profesionale rezultate din experiența anterioară și pregătirea de specialitate a solicitantului, într-un cadru transparent și independent de orice subiectivism sau interese. Certificatele acordate sunt interpretate ca o recomandare de profesionalism din partea Asociației Române de Mediu, care devine garantul competenței expertului în activitatea viitoare și de aceea ARM are în vedere ca procesul de certificare să decurgă corect, imparțial și transparent.

Certificarea conform standardelor Asociației Române de Mediu vizează doar experții, persoane fizice, care elaborează studii de specialitate în domeniul protecției mediului. În acest sens, ARM ia în evidență următoarele tipuri de studii:

- Raport privind impactul asupra mediului (RIM)

- Raport de amplasament (RA)

- Raport de mediu (RM)

- Raport de securitate (RS)

- Bilanț de mediu (BM)

- Studiu de evaluarea adecvată (EA) cu subdomeniile EA-H pentru studiile de evaluare adecvată pe floră/habitate si EA-F pentru studiile de evaluare adecvată pe faună.

În evaluarea și certificarea competențelor experților pentru elaborarea de studii de mediu ARM pune accent pe capacitatea dovedită a acestora de a integra informațiile existente sau provenite din alte surse recunoscute și de a formula concluzii și recomandări obiective şi corecte pentru beneficiari, dar și pentru autoritățile de mediu.

II. Prevederi generale

Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Registrului experţilor de mediu ARM şi la condițiile de certificare a competențelor experților, persoane fizice, pe baza calificărilor profesionale, a pregătirii și instruirii, a expertizei și experienței dovedite în elaborarea diferitelor studii de mediu. Experții certificați de Asociația Română de Mediu, vor fi înscriși în Registrul ARM al Experților de Mediu (REM-ARM), cu precizarea nivelului de competență, a tipurilor de studii și a domeniilor recunoscute.

Procedura are în vedere ierarhizarea competențelor pe două niveluri, expert (E) și expert principal (EP), funcție de gradul de pregătire și specializare şi rezultatele obţinute în cadrul procesului de evaluare a competenţelor. În același timp, indiferent de tipul de studii, alocarea competențelor se va face și în funcție de domeniile economice pentru care expertul solicitant al certificării dovedește că are experiență și practică anterioară.

Asociația Română de Mediu, în realizarea misiunii sale de a creea și susține formarea unei clase de profesioniști în domeniul protecției mediului, va lua în evidență şi persoanele care încă nu au elaborat studii de mediu dar doresc să activeze, în viitor, în acest domeniu ca experți certificați.

În acest scop, ARM organizează cadrul adecvat înregistrării acestora ca Experți asistenți (ExpA).

Statutul de ExpA conferă persoanelor înscrise accesul la informații privind formele de pregătire recunoscute de ARM și șansa identificării lor ca membri în echipele de experți care se constituie în vederea elaborării studiilor de mediu așa cum sunt prevăzute în prezentul regulament.

Acceptarea solicitanților pentru poziția de ExpA se va face pe baza unei cereri (Anexa 1), Anexei 2 și a Cv-ului( format EuroPass) completate și transmise Secretariatului Tehnic. Acestea vor fi evaluate la nivelul Secretariatului Tehnic (ST) iar solicitarea va fi aprobată/respinsă de Comisia de Evaluare şi Certificare (CEC).

Evaluarea solicitării nu se realizează după procedura aplicată pentru certificarea experților.

Statutul ExpA se menține pe durata a cel mult 2 ani, perioadă în care persoana înregistrată va trebui, ca prin activitatea profesională pe care o desfășoară, să îndeplinească condițiile de obținere a recunoașterii cel puțin a calității de Expert(E).

Pentru includerea în procesul de evaluare a competenţelor pentru nivelele de Expert sau Expert principal, candidatul completează şi transmite online Anexele 1, 2 si 3 si ataşează CV-ul în format Europass şi un studiu de tipul şi în domeniul pentru care solicită recunoaşterea, elaborat cu participarea sa.

Solicitările experților privind obținerea certificării competențelor din partea ARM vor fi analizate de colective de specialiști recunoscuți și independenți de autoritățile pentru protecția mediului și care nu se află în conflict de interese.

Certificarea experților are 3 componente:

- evaluarea preliminară - verificarea solicitării

- certificarea - procesul de evaluare a competențelor și acordarea certificării

- post certificarea - perioada de după certificare în care, anual, expertul certificat va urma o formă de perfecționare sau va desfășura activități profesionale și/sau științifice (cursuri, instruiri, seminarii, conferințe etc), punctate corespunzator, în vederea prelungirii certificatului de expert.

După parcurgerea procesului, solicitantul va avea titlul de EXPERT sau EXPERT PRINCIPAL certificat și va fi înscris în Registrul experților de mediu ARM (REM-ARM).

Evaluarea experților se face în două etape:

- Prima etapă: canditatul va transmite o aplicație online care va conține referințele privind activitatea profesională în domeniu, conform anexelor 1, 2 si 3(etapa de evaluare preliminară a selecției candidaților) precum şi CV-ul în format EuroPass şi un studiu elaborat, de tipul şi în domeniul pentru care se cere certificarea.

- Etapa a doua: constă într-un interviu şi o verificare scrisă a cunoștințelor legislative și tehnice specifice domeniului în care se cere certificarea conform Procedurii de verificare şi evaluare a competenţelor elaborată de către CEC și publicată pe site-ul ARM.

III. Organismele de evaluare/certificare a experților

III.1. Comisia de evaluare și certificare (CEC)

Comisia de Evaluare și Certificare (CEC) este compusă dintr-un președinte și 6 membri.

Președintele CEC este desemnat de Asociația Romana de Mediu pentru o perioada de 2 ani.

Președintele CEC organizează și conduce lucrările comisiei.

ARM intocmește și aprobă o lista de evaluatori ai competențelor profesionale, persoane cu experiență recunoscută in domeniu, din rândul cărora se selecteaza membrii CEC pentru sesiunea de evaluare in curs. Lista evaluatorilor se publică pe site.

Comisia se organizează pentru fiecare sesiune de evaluare în parte, intr-o componență stabilită de președintele CEC, funcție de expertiza evaluatorilor și specificul solicitărilor existente pentru sesiunea respectivă.

Componența CEC se face publică cu cel puțin 15 zile calendaristice inainte de sesiunea de evaluare și certificare.

CEC are următoarele atribuții:

- elaborează, împreună cu persoanele desemnate de ARM, procedura de verificare a cunoștințelor legislative și tehnice specifice domeniului în care se cere certificarea, tematica și bibliografia pentru testul grilă si interviu și le face publice

- stabilește conținutul testului grilă, prin selecția a 10 intrebari și punctajul aferent acestora pentru fiecare tip de studiu în parte. Întrebările vor fi selectate astfel încât să testeze cunoștințele de legislație și aspectele tehnice strict necesare in elaborarea studiilor de mediu

- verifică și aprobă raportul Secretariatului tehnic privind evaluările preliminare ale aplicațiilor depuse

- alocă punctaje pentru testul scris și interviurile candidaților în funcție de prestația acestora

- transmite Secretariatului tehnic rezultatele evaluărilor

- verifică raportul final al Secretariatului tehnic și aprobă încadrarea candidatului în clasa de competență corespunzatoare expert/expert principal și certificarea pe tipuri de studii de mediu și domenii

- informează în legătură cu cursurile de pregătire/perfecționare, seminarii și conferințe organizate sau acceptate de Asociația Română de Mediu, evaluând programa acestora, calificarea lectorilor și relevanța pentru tipul de studiu/domeniul de certificare vizat și stabilește punctajul pentru acestea.

CEC se întrunește pentru verificarea cunoștințelor legislative și tehnice specifice domeniului în care se cere certificarea, respectiv interviurile individuale ale experților, în funcție de numărul solicitărilor, cel puțin o dată la 3 luni. Întrunirea CEC va fi anunțată public, împreună cu lista celor acceptați programați, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte.

În cadrul procedurii de evaluare pot participa experţi pe diferite domenii, nominalizaţi prin decizia membrilor comisiei. Aceştia asistă membrii comisiei în luarea deciziilor dar nu au drept de vot.

CEC poate să invite, în calitate de observatori fără drept de vot, reprezentanți ai autorităților competente din domeniul protecției mediului şi reprezentanţi interesaţi ai consultanţilor care să asiste la desfășurarea întregului proces de certificare.

III.2. Secretariatul tehnic (ST) al Comisiei de Evaluare și Certificare

Secretariatul tehnic (ST) al CEC este compus din persoane cu pregătire și cunoștințe din domeniile de certificări avute în vedere. Componenţa ST si coordonatorul acestuia sunt stabilite de ARM.

ST are următoarele atribuții:

- asigură activitatea de comunicare și relații cu publicul

- primește și sistematizează solicitările transmise pentru evaluare de către CEC

- realizează procesul de evaluare preliminară

- transmite CEC rapoarte privind rezultatele evaluării preliminare

- prelucrează și sintetizează rezultatele interviurilor realizate de CEC

- întocmește raportul privind rezultatele finale ale sesiunii de evaluare

- organizează testul grilă și interviurile candidaților

- completează și distribuie Certificatele de expert asistent/expert/expert principal și ține evidența acestora

- urmărește și ține evidența procesului de recertificare a experților

- asigură publicarea informațiilor pe site-ul propriu de Internet

III.3. Comisia de Etică și Arbitraj (CEA)

Comisia de Etică şi Arbitraj este compusă din 5 membri desemnaţi de ARM și se constituie cu următoarele atribuții:

1. Primește, evaluează și decide în legatură cu contestațiile solicitanților privind procedura de certificare

2. Monitorizează procedura de certificare și recertificare

3. Elaborează codul de conduită profesională al experților certificați ARM

CEA este condusă de un președinte, ales prin vot de membrii sai, pentru o perioadă de doi ani.

Toți membrii CEA au vot egal.

În desfășurarea activității, CEC și CEA pot angrena și specialiști externi cu experiență recunoscută în domeniu. Aceștia nu au drept de vot.

IV. Organizarea și desfășurarea procesului de certificare

Procesul de certificare decurge în etape și este declanșat de transmiterea online către ST a solicitării pentru certificare (Anexa 1, 2 si 3 ) precum şi a CV-ului în format Europass.

Etapa I - Transmiterea solicitării de certificare

Solicitarea de certificare se transmite online către ST al REM-ARM și conține următoarele documente:

1. Cerere, cu precizarea tipului de studii și a domeniilor pentru care se solicită certificarea (Anexa 1)

2. Fișa cuprinzând calificările, pregătirea și instruirile profesionale și apartenența la asociații profesionale (Anexa 2)

3. Fișa privind experiența în elaborarea de studii și domeniile pentru care se solicită certificarea (Anexa 3)

4. Curicullum vitae în format EuroPass în limba română

5. Un studiu de tipul şi pentru domeniul în care se cere certificarea cu precizarea rolului în echipa de elaborare

Declarațiile solicitantului trebuie însoțite de cel puțin următoarele documente doveditoare, în copie:

- Diplome/certificate/adeverințe pentru dovedirea calificărilor, a pregătirilor și instruirilor profesionale relevante pentru tipul de studii și domeniul de certificare solicitat

- Certificate de participare la seminarii, conferințe etc. În cazul în care pentru participarea la evenimentele respective (seminarii, conferinţe, mese rotunde) nu se dau diplome, sau adeverinţe de participare, cum este cazul celor internaţionale, se accepta orice altă dovadă din partea organizatorilor.

- Recomandări din partea beneficiarilor

Etapa II - Evaluarea preliminară

ST verifică conținutul solicitării, cere completări și/sau clarificări, validează/invalidează corectitudinea informațiilor și transmite concluziile rezultate din evaluare către CEC. Evaluarea preliminară are ca rezultat propunerea de continuare a procedurii sau respingerea solicitării.

În ambele cazuri, CEC verifică concluziile ST și aprobă sau respinge motivat solicitarea de certificare și continuarea sau întreruperea procedurii.

Etapa III - Evaluarea cunoștințelor legislative și tehnice

Asociația Română de Mediu consideră că experții trebuie să cunoască în egală măsură legislația și procedurile de reglementare cărora le sunt supuse studiile de mediu, dar și aspectele tehnice legate de metodologia, formatul, conținutul și abordarea științifică a studiului în cauză.

CEC elaborează împreună cu ARM procedura de verificare a cunoștințelor, tematica și stabilește bibliografia pentru fiecare tip de studiu și domeniu în parte și le face publice pe site-ul propriu al ARM.

Verificarea scrisă se va realiza sub forma unui test grilă al cărui conţinut se stabileşte de CEC în funcţie de tipurile de studii şi domeniile solicitate și va conține întrebări pentru verificarea cunoștințelor legislative și tehnice specifice tipului de studiu și domeniului în care se cere certificarea. Punctajul va fi adus la cunoştinţa solicitanţilor o dată cu începerea testului. Rezultatul examenului scris este determinant în continuarea procedurii de certificare.

Testul grilă se va susține online din locația în care se găsește solicitantul.

Pentru promovarea în faza următoare a evaluarii, punctajul obținut trebuie să fie de minim 70 de puncte.

Interviul este organizat de CEC și va consta în prezentarea a câte unui tip de studiu realizat pentru fiecare din domeniile economice în care se cere certificarea.

Urmare a interviului solicitantul va fi declarat admis sau respins.

Etapa IV - Decizia privind certificarea

În scopul atribuirii nivelului de competență, a tipului de studii și a domeniilor pentru care se va emite certificatul, CEC va lua în considerare îndeplinirea cerinţelor minime privind pregătirea profesională, calificările, apartenenţa la o asociaţie profesională de mediu şi punctajele obținute la testul grilă şi interviu.

Certificatul de recunoaștere va conține nivelul de competență (expert/expert principal), tipurile studiilor și domeniile pentru care expertul este certificat.

Contestații

În orice etapă a procedurii de certificare candidații pot să sesizeze Comisia de Etică și Arbitraj în legătură cu neregulile pe care aceștia le constată sau presupun că sunt produse în acest proces.

CEA va lua în considerare argumentele și dovezile celor implicați și în termen de 20 de zile calendaristice va comunica concluziile sale motivate. Dacă va fi necesară audierea părţilor, termenul pentru luarea unei decizii se va prelungi în consecinţă

Decizia CEA este definitivă.

V. Nivele de competență și domenii de certificare

V.1. Nivele de competență

Certificarea experților se realizează pe două niveluri, în funcție de punctajul rezultat ca urmare a evaluării. Categoria Expert asistent (ExpA) nu se supune unui proces de evaluare propriu zis, încadrarea în această categorie se face pe baza documentelor depuse la înregistrare.

Cele două nivele de competență sunt:

1. Expert Principal (EP)

2. Expert (E)

Nivelele de competenţă indica, în favoarea EP, o diferenţiere de calificare și experiență.

V.2. Tipuri de studii și domenii de certificare

Asociația Română de Mediu își asumă certificarea competenței experților în efectuarea următoarelor tipuri de studii:

A. Raport privind impactul asupra mediului (RIM)

B. Raport de amplasament (RA)

C. Raport de mediu (RM)

D. Raport de securitate (RS)

E. Bilanț de mediu (BM)

F1. Studiu de evaluare adecvată (EA - F) - faună

F2. Studiu de evaluare adecvată (EA - H) - floră/habitate

Competența de elaborare a diferitelor tipuri de studii de mediu este conexată cu domeniile economice și sociale pentru care se realizează studiul în cauză, cu excepția Studiilor de evaluare adecvată.

În consecință, certificarea competențelor expertului se va face atât pe tipuri de studii, cât și pe domenii economice mai largi, care includ activități cu grad de similitudine apropiat.

În acest sens, ARM a stabilit următoarele domenii economice pentru care se va realiza certificarea competențelor experților:

1. Agricultură, silvicultură, piscicultură;

2. Industria energetică;

3. Industria extractivă;

4. Producerea şi prelucrarea metalelor;

5. Industria mineralelor și a materialelor de construcţii;

6. Industria chimică, petrochimică, a cauciucului, a celulozei și hârtiei;

7. Alte tipuri de industrii (industria alimentară, industria textilă, industria pielăriei, industria lemnului etc);

8. Gestionarea deşeurilor și a siturilor contaminate;

9. Infrastructură (mediu, ape, deşeuri);

10. Urbanism și amenajarea teritoriului;

11. Turism și agrement;

12. Alte domenii.

La categoria 12 “Alte domenii”, vor fi incluse acele activități cu specific aparte, care nu își găsesc încadrarea în restul domeniilor desemnate. Domeniile certificate la punctul 12 vor fi explicit precizate în certificat.

Certificarea pentru Studiul de evaluare adecvată (EA) se va realiza pe subdomenii ( EA-H, EA-F).

V.3. Cerințe minime generale ale solicitării pentru certificare

Candidații, persoane fizice care solicită certificarea competențelor de către Asociația Română de Mediu trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime privind studiile și experiența profesională:

1. Expert

a. Calificare profesională - studii absolvite cu examen de licenţă şi masterat sau echivalent

b. Pregătire profesională - cel puţin un curs de pregătire de 1-2 zile în domeniul şi pentru tipul de studii pentru care se cere recunoaşterea competenţelor

c. Apartenenţa la o asociaţie profesională

d. Experienţa profesională - membru în echipa de elaborare a unui studiu în domeniul pentru care se solicită recunoaşterea competenţelor

2. Expert principal

a. Calificare profesională - studii absolvite cu examen de licenţă şi masterat sau echivalent

b. Pregătire profesională - cel puţin un curs de pregătire de 1-2 zile în domeniul şi pentru tipul de studiu pentru care se cere recunoaşterea competenţelor

c. Apartenenţa la o asociaţie profesională

d. Experienţa profesională - membru în echipa de elaborare a cel puţin 2 studii sau coordonator de echipă în cel puţin 1 studiu de tipul şi în domeniul pentru care se solicită recunoaşterea competenţelor

3. Expert asistent

a. Calificare profesională - studii absolvite cu examen de licenţă şi masterat sau echivalent

b. Apartenenţa la o asociaţie profesională

VI. Certificarea și post-certificarea

VI.1. Certificarea

Certificatul de recunoaștere a competențelor se eliberează într-un format și conținut clar cu precizarea expresă a tipului studiilor și, după caz, a domeniilor economice pentru care este valabil.

Certificatul se eliberează cu o valabilitate de 4 ani, urmând să fie confirmat anual pe baza activităților desfășurate în perioada de post-certificare.

Cererea de reînnoire(recertificarea), Anexa 1, se transmite ST cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înaintea datei de expirare însotită de anexele 2 şi 3 completate pentru activitatea desfaşurată în ultimii 4 ani precum şi un studiu de mediu elaborat în aceiaşi perioadă.

VI.2. Post-certificarea

Post-certificarea, în sensul prezentului regulament, este înțeleasă ca perioadă în care, pe lângă activitatea pe care o prestează, expertul este preocupat pentru pregătirea sa profesională și dovedeşte că a participat la cursuri de instruire și/sau seminarii tehnice cu tematică relevantă pentru domeniile în care a obținut certificarea.

Asociația Română de Mediu poate să recunoască cursuri/seminarii organizate de diferiți furnizori de pregătire profesională. Lista acestora va fi făcută publică.

În perioada de post-certificare de 4 ani, expertul își va păstra certificarea pentru un anumit tip de studiu și domeniu, dacă va participa anual la o forma de pregătire profesională(cursuri, seminarii, conferințe, etc.) cu tematică relevantă pentru tipul de studii pentru care a obținut certificarea.

Dovada participării la formele de pregătire profesionala (certificate, diplome de participare, etc.) va fi transmisă Secretariatului Tehnic pentru evaluare. CEC verifică relevanţa cursului/seminarului şi decide asupra acceptării/respingerii cererii de menţinere a certificării.

În cazul deciziei CEC de menţinere a certificării, Secretariatul Tehnic vizează certificatul pentru anul în curs.

CEC poate acorda, la cerere, o prelungire de 30 de zile expertului care nu a reuşit să prezinte dovada participării la o formă de pregătire profesională relevantă, perioada în care mai poate face acest lucru.

VII. Retragerea certificării

Retragerea certificatului se face în următoarele situații:

1. Expertul desfășoară activități și adoptă poziții care contravin Codului de conduită profesională;

2. Respingerea de către autoritatea competentă de mediu a unui studiu efectuat pentru inexactitate, lipsă de profesionalism sau/și concluzii eronate. În această situație, CEA va proceda la analizarea cazului și va propune CEC retragerea sau menținerea certificării;

3. Retragerea certificatului și refuzul eliberării unui nou certificat, dacă respingerea studiului, conform pct. 2, s-a făcut și cu constatarea că expertul a încercat să ducă în eroare autoritățile de mediu și a formulat concluzii false cu bună știință;

4. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti care anulează actul de reglementare pe motivul evaluării de mediu defectuoase

Investigarea situațiilor care pot determina retragerea sau anularea certificării se realizează de CEA.

CEA poate fi sesizată de beneficiarii studiilor, autoritățile de mediu competente, alte persoane interesate/implicate sau se poate sesiza din oficiu.

Raportul privind rezultatele investigației și concluziile acesteia, împreună cu propunerea de menținere/retragere a certificării se transmite, pentru conformare, la CEC, care formalizează decizia finală și informează, despre aceasta expertul, dar și persoana care a depus sesizarea.

ST operează în lista publică a experților certificați ARM eventualele modificări.

Deciziile CEC se publică pe site.

VIII. Tarife

Analiza solicitării de certificare, verificarea documentelor, evaluarea competențelor (scris și interviu), certificarea pe tipuri de studii și domenii, eliberarea certificatului, menţinerea și reînnoirea certificării se fac contra cost și sunt tarifate conform Anexei 4.

Inițierea procesului de certificare presupune achitarea prealabilă a tarifului stabilit pentru analiza solicitării și a documentelor atașate.

IX. Prevederi finale

Certificatul eliberat de Asociația Română de Mediu este o recunoaștere de către aceasta a competențelor profesionale ale expertului în efectuarea de studii de mediu.

Deținerea certificatului nu este echivalentă și nu conferă expertului drepturile care revin celor înscriși în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii de Mediu. În acelaşi timp, obţinerea certificării competenţelor nu este condiţionată de înregistrarea expertului în Registrul naţional al elaboratorilor de studii de mediu organizat de Ministerul Mediului.

Asociația Română de Mediu, ca organizație profesională în domeniul protecției mediului, este independentă față de orice altă structură instituțională și este constituită prin participarea voluntară a membrilor săi. În aceeași măsura, participarea experților la procesul de certificare a competențelor și înscrierea în Registrul ARM al Experților de Mediu este o decizie voluntară, fără nicio constrângere din partea asociației sau prin prevederile legale în vigoare.

ARM elaborează Procedura privind evaluarea competenţelor profesionale care face parte integrantă din prezentul regulament şi care conţine descrierea detaliată a întregului proces de certificare.

ARM elaborează Codul de conduită profesională care face parte integrantă din prezentul regulament

Procedura de evaluare a competenţelor şi Codul de conduită profesională se aprobă de Consiliul de Coordonare al Asociaţiei Române de Mediu

Prezentul Regulament poate fi revizuit prin decizia conducerii ARM.

În acest context, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Registrului experților de mediu este elaborat cu consultarea membrilor, asumat și aprobat de conducerea Asociației Române de Mediu, fără alte intervenții externe.

Anexele 1 - 4, Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor şi Codul de conduită profesională fac parte integrantă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului experţilor de mediu.

Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de coordonare al Asociației Române de Mediu, în data de și intra în vigoare dupa 5 zile de la publicarea pe site.