PROCEDURA privind evaluarea competenţelor experţilor de mediu

Prezenta procedură este parte integrantă a Regulamentului privind certificarea competenţelor experţilor de mediu ai Asociaţiei Române de Mediu.

Aceasta detaliază procesul de certificare a experţilor sub toate aspectele şi etapele prevăzute în Regulament, respectiv: depunerea solicitării, evaluarea preliminară a solicitării, desfăşurarea interviului şi testului de verificare a cunoştinţelor, atribuirea nivelului de competenţă, contestarea rezultatelor, soluţionarea litigiilor, condiţiile de recertificare şi de verificare a îndeplinirii condiţiilor post certificare etc.

1. Depunerea solicitării şi evaluarea preliminară

1.1. Asociaţia Română de Mediu (ARM) gestionează secţiunea dedicată Registrului experţilor de mediu ARM, denumit în continuare Registru, în cadrul site-ului propriu www.asrm.ro, care conţine, în format editabil, toate formularele anexa la prezenta procedură care trebuie completate de solicitant şi anume:

- Anexa 1 - Formular de solicitare şi date personale

- Anexa 2 - Formular privind pregatirea profesională şi calificări

- Anexa 3 - Formular privind experienţa profesională

Toate documentele cerute de Regulament, CV-ul, copii după diplome, certificate, diplomele de licenţă şi masterat, studii de mediu, etc., pot fi încărcate online în această secţiune. În această etapă, candidatul va face dovada plăţii taxei aferente evaluării preliminare a documentelor.

1.2. După încărcarea tuturor informaţiilor şi documentelor, solicitantul va primi un mail de confirmare din partea Registrului şi un cod de identificare valabil pe toată durata procesului de certificare şi ulterior pe perioada deţinerii certificatului de atestare a competenţelor. Secretariatul tehnic (ST) verifică conţinutul solicitării şi, dacă este cazul, poate să ceară completări şi/sau clarificări.

1.3. Evaluarea solicitării începe doar după ce toate informaţiile sunt complete şi se constată îndeplinirea cerinţelor minime conform pct. V.3. din Regulament. Secretariatul tehnic completează lista de control care cuprinde toate datele şi informaţiile cerute de Regulament în această etapă.

1.4. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor furnizate revine solicitantului.

1.5. ST poate să verifice autenticitatea acestora şi poate respinge motivat solicitarea, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile minime de certificare

1.6. Dacă solicitantul consideră că decizia de respingere este nejustificată se poate adresa în scris, în termen de 15 zile calendaristice, Comisiei de Etică şi Arbitraj, prezentând argumentele în favoarea sa.

1.7. Comisia de Etică şi Arbitraj ia în dezbatere contestaţia şi pronunţă decizia finală în termen de 20 de zile caledaristice. Pentru luarea unei decizii finale, comisia poate să audieze părţile, solicitantul şi Secretariatul tehnic.

1.8. Decizia Comisiei de Etică şi Arbitraj este definitivă.

1.9. În cazul în care informaţiile sunt nereale şi au fost furnizate cu rea credinţă, procesul de evaluare se întrerupe, iar solicitantul nu va mai putea aplica pentru recunoaşterea competenţelor de către ARM.

1.10. Evaluarea preliminară a solicitării se finalizează, după parcurgerea, după caz, a activităţilor de la

pct. 1.1.-1.8., cu propunerea motivată a Secretariatului Tehnic de acceptare/respingere a solicitării de certificare pentru nivelul de competenţă cerut.

2. Evaluarea cunoştinţelor legislative şi tehnice

2.1. Evaluarea cunoştinţelor legislative şi tehnice se face în două etape:

- completarea unui test grilă de 10 întrebări din tematica stabilită pentru fiecare tip de studiu de mediu în parte

- interviu - dialog cu membrii Comisiei de Evaluare şi Certificare din tematică pentru un anumit tip de studiu şi aspecte privind conţinutul studiului elaborat şi prezentat în vederea certificării

2.2. Comisia de Evaluare şi Certificare (CEC) elaborează şi publică pe site-ul ARM tematica și bibliografia pentru fiecare tip de studiu în parte. Întrebările vor viza cunoştinţele legislative şi cele tehnice strict necesar a fi cunoscute de solicitant pentru întocmirea competentă a studiului de mediu pentru care a cerut certificarea.

2.3. Fiecare candidat în parte va primi un test grilă compus dintr-un numar de 10 întrebări stabilite de CEC care vor fi disponibile pe site, în spaţiul privat al solicitantului, pentru completare online.

2.4. Candidatul primeşte accesul la testul grilă după prezentarea dovezii achitării tarifului aferent etapei de evaluare a competențelor şi are la dispoziţie 60 de minute pentru completarea online.

2.5. Răspunsul corect şi complet la o întrebare se noteaza cu 1o puncte.

2.6. Candidatul trebuie să realizeze un minim de 70 de puncte pentru a continua procedura de evaluare.

2.7. Interviul se organizează şi se anunţă candidatului cu cel puţin 15 zile înainte de data desfaşurării acestuia.

2.8. Interviul va fi focalizat pe tematica stabilită pentru tipul de studiu în cauză şi pe aspectele tehnice ale studiului de mediu depus pentru evaluare.

2.9. Membrii comisiei vor acorda individual note cuprinse intre 1 si 10, rezultatul final fiind media acestora.

2.10. Candidatul trebuie să obţină la interviu minim nota 7.

2.11. Contestaţiile în legatură cu punctajul şi/sau nota acordată de CEC se adresează în scris Comisiei de Etică şi Arbitraj(CEA).

2.12. CEA analizează obiectul contestaţiei, audiază părtile, după caz, şi adoptă o decizie. Această decizie se comunică părţilor şi este definitivă.

2.13. În cazul unei decizii pozitive și în absența contestațiilor, Certificatul de atestare a competențelor se înmânează expertului pe parcursul aceleași zile după semnarea Codului de conduită profesională.

3. Verificarea îndeplinirii condiţiilor în perioada de postcertificare

Menţinerea certificării experţilor pe durata de valabilitate a certificatului de atestare a competenţelor se confirmă anual (în intervalul a 12 luni de la data eliberării), dacă aceştia urmează cel puţin o formă de pregătire profesională curs/seminar/conferinţă relevantă pentru tipul de studiu certificat.

3.1. Expertul/expertul principal, deţinător al certificatului de atestare a competenţelor, transmite online, în secţiunea special creată pentru acest scop, o cererea tip pentru avizarea menţinerii certificatului şi dovada plății tarifului acestei etape si dovada parcurgerii cel puţin a unei forme de pregatire profesională din care să reiasă tematica cursului/seminarului/conferinţei şi titlul prezentărilor susţinute de lectori .

3.2. Secretariatul tehnic transmite documentele depuse de expert Comisiei de Evaluare şi Certificare care, în urma analizei acestora, aprobă/respinge solicitarea și/sau solicită clarificări.

3.3. După decizia pozitivă a CEC, Secretariatul Tehnic solicită expertului transmiterea certificatului în original şi aplică viza anuală cu valabilitate de 12 luni.

3.4. Litigiile se solutionează de CEA în termen de 15 zile de la sesizare.

4. Recertificarea

4.1. Expertul/expertul principal care, după încetarea valabilităţii certificatului de atestare a competenţelor, doreşte prelungirea acestuia, depune toate documentele prevăzute ca în cazul unei noi certificări, conform Secţiunii 1 din prezenta Procedură

4.2. Toate informaţiile şi datele cerute în acest caz se vor referi cu preponderenţă la activitatea prestată în ultimii 4 ani.

4.3. Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor se va desfaşura conform Secţiunii 1 din prezenta procedură.

5. Solicitarea de recunoaştere a competenţelor pentru alte tipuri de studii de mediu şi domenii în perioada de valabilitate a certificatului

5.1. Expertul certificat poate să solicite, pe durata de valabilitate a certificatului, adăugarea de noi competenţe în elaborarea studiilor de mediu în condiţiile în care îndeplineşte cerinţele minime prevăzute la Secţiunea V.2. a Regulamentului.

5.2. Evaluarea competenţei pentru noile tipuri de studii se va face după procedura completă conform prezentei.

5.3. Asociaţia Romană de Mediu va elibera un certificat distinct pentru tipurile de studii de mediu şi domenii cu durata de valabilitate de 4 ani.

6. Eliberarea certificatelor de atestare a competenţelor

6.1. Certificatul este un document care se eliberează la decizia Comisiei de Evaluare şi Certificare şi reprezintă recunoaşterea de către Asociaţia Română de Mediu a competenţelor deţinătorului în elaborarea de studii de mediu.

6.2. Certificatul de recunoaştere a competenţelor se eliberează în termen de maxim 10 zile de la finalizarea cu succes a evaluării.

6.3. Lista experţilor se face publică pe site-ul dedicat Registrului cu precizarea tipului de studii, domeniile de competenţă şi durata de valabilitate.

7. Dispoziţii finale

7.1. Prezenta procedură intra în vigoare la 5 zile după aprobarea acesteia de către Consiliul de Coordonare ARM